VEDTEKTER

CENTRO STUDI ITALO-NORVEGESE A TOLFA

 1. NAVN:

  Foreningens navn er på norsk «Det norsk-italienske studiesenter i Tolfa», og på italiensk «Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa».
  Organisasjonsnummer i enhetsregisteret 974 485 184.

 2. FORMÅL:

  1. Foreningen er en ikke-næringsdrivende kulturell organisasjon som skal fremme norsk og italiensk kulturutvikling ved å eie og drive på selvkost basis et studiested i Tolfa, Italia.
  2. Foreningen skal legge forholdene til rette for at de enkelte medlemmer skal kunne fremme sine personlige interesser og prosjekter ved studiestedet.
  3. Foreningen skal ikke dele ut økonomisk utbytte til medlemmene.
 3. MEDLEMSKAP:

  1. Foreningen har 90 ordinære medlemmer. Disse medlemmer er enkeltpersoner eller ektefeller/samboere. Ved skilsmisse eller samlivsbrudd avgjør paret selv hvem som skal beholde medlemskapet. Styret har ved utmelding av et medlem fullmakt til å betale tilbake medlemslånet uten å erstatte det utmeldte medlemmet med et nytt medlem. En slik ekstraordinær utbetaling krever flertall i styret. Denne fullmakten er begrenset nedad slik at det alltid skal være minst 50 medlemmer.
  2. Et medlemskap uten finansieringsplikt tildeles Stiftelsen Sentrum for Rettsutvikling, som er foreningens initiativtaker. Stiftelsen kan senere overlate dette medlemskap med de samme rettigheter til en annen institusjon eller person. Etterfølgeren må godkjennes av foreningens styre.
  3. Når et medlemskap blir ledig og det er flere søkere, skal dette tilbys den av søkerne som styret mener best kan oppfylle foreningens formål.
  4. Æresmedlemskap er tildelt Edvard Vogt på livstid. Æresmedlemskapet er fritatt fra finansieringsplikter, men innebærer ellers de samme rettigheter og plikter som et ordinært medlemskap. Æresmedlemskapet kan ikke arves.
 4. MEDLEMMENES RETTIGHETER:

  1. Medlemmene har rett til å bo i ett av rommene i studiesenteret i eget rom, eventuelt sammen med mindreårige barn.
   For å bo i studiesenteret må en være myndig eller i følge med sine foresatte.
  2. Regler for prioritering og pris for ulike brukergrupper fastsettes av årsmøtet. Styret avgjør etter disse regler, eventuelt ved en særlig tillitsperson, hvem som må avvente ledighet.
  3. Medlemmene kan ikke forpliktes til økonomisk ansvar utover det innbetalte lån.
  4. Årsmøtet kan vedta å øke medlemslånet ved 2/3 flertall, ved stemmelikhet avgjør styreleders dobbeltstemme.
 5. MEDLEMMENES PLIKTER:

  1. Han/hun/paret skal i tillegg ved medlemskapets inngåelse yte et rentefritt lån til andelslagets investeringer.
   Lånebeløpet fastsettes av årsmøtet.
  2. Årsmøtet fastsetter det årlige gebyret.
  3. Medlemskapet kan ikke arves eller overdras til andre.
  4. Lånet tilbakebetales av styret når et medlem trekker seg eller avgår ved døden. Ved utmelding fra foreningen vil eventuelle betalingsrestanser bli avregnet mot medlemslånet. Lånet forfaller til tilbakebetaling når styret har overdradd medlemskapet til et nytt medlem og dette har innbetalt det lånet som styret avkrever ham eller henne.
  5. Styret utformer de nødvendige ordensregler for dem som oppholder seg på klosteret.
 6. FORENINGENS ÅRSMØTE

  1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
  2. Ordinært årsmøte holdes en gang om året på tid og sted fastsatt av styret. Årsmøtet foretar valg etter å ha behandlet styrets årsberetning, det reviderte regnskap og de forslag som er sendt ut til medlemmene.
  3. Skriftlig innkalling med dagsorden, styrets årsberetning, revidert regnskap og foreslåtte vedtak skal sendes medlemmene innen tre uker før møtet. Medlemmer som har forslag til vedtak på årsmøtet må sende disse forslag til styrelederen senest to uker før møtet. Styrelederen skal deretter sende disse forslag til medlemmene senest en uke før årsmøtet.
  4. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Et slikt møte kan forlanges innkalt av minst ti medlemmer med en frist på minst seks uker før møtet.
  5. Medlemmer som ikke møter kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til et møtende medlem.
  6. Avgjørelser treffes ved alminnelig stemmeflertall. Står stemmetallet likt, avgjør styrelederens stemme.
  7. Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer med varamedlemmer, revisor og en valgkomite på tre medlemmer.
 7. FORENINGENS STYRE:

  1. Styret består av styreleder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer.
  2. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.
  3. Styremøter kan etter styreleders vurdering arrangeres som telefonmøter.
  4. Styret skal ivareta andelslagets økonomiske interesser og sikre optimale muligheter i studiestedet for alle medlemmer.
  5. Styret kan oppnevne de nødvendige ombud og utvalg blant medlemmer og andre egnede personer til å utvikle foreningens interesser og ressurser. Styret skal i størst mulig grad delegere avgjørelser om studiestedets drift til de som bor der til enhver tid.
  6. Styret gjennomfører årsmøtets vedtak.
  7. Styret oppnevner en regnskapsfører. Styrelederen sammen med regnskapsføreren har foreningens prokura.
  8. Styrelederen har ansvaret for foreningens arkiv.
  9. Styret er ansvarlig for at medlemmene blir gitt adekvat informasjon.
 8. ÅRSMELDING OG REGNSKAP:

  Regnskapet revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Årsmelding og regnskap skal godkjennes av årsmøtet.

 9. VEDTEKTSENDRINGER:

  Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen to uker før årsmøte og skal være tilsendt de andre medlemmene innen en uke før dette årsmøte.

 10. IKRAFTTREDELSE:

  Vedtektene trer i kraft straks.


[Sist endret: Årsmøtet 2010]